4636679767982080
Q&A 專利及認證篇 GojiTech 枸杞糖肽護眼素, 是利用寧夏有機枸杞子為原料製備而成,名為枸杞糖綴合物(統稱為枸杞糖肽,英文Goji Glycoconjugates ) 。而GojiTech枸杞糖肽護眼素是目前枸杞子中,已知最具活性的物質,具備以下功效: • 保護視網膜 • 預防眼部問題 • 提升免疫力 • 抗氧化、清除自由基 Product #: gojitech-Q&A 專利及認證篇 2024-09-29 Regular price: $HKD$0.0 Available from: GojiTechIn stock